Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF este operator de date cu caracter personal nr. 21558.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca sesizarea/solicitarea să fie analizată de către DLAF.
Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern. Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Doar după primirea acordului va fi posibila completarea efectivă a formularului.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
DANU

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul (numele şi prenumele)*:
Cetatenia*:

Adresa*: (județ, localitate, sector, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)*

BI/CI/Pasaport Seria: Numărul:
CNP: eliberat de:
la data de:

Telefon:* Fax:
Emailul tău:*


Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât, la cererea nr:
din data: (zi/lună/an), am primit un răspuns negativ, printr-o scrisoare din partea ,
la data: (zi/lună/an)


Documentele/informațiile de interes public, solicitate, pentru care nu am primit răspuns sunt următoarele:


Documentele/informațiile solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:


Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi documentele/informațiile de interes public solicitate:
în scrisîn format electronic


Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:


Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate la adresa de corespondență menționată anterior sau la următoarea adresă: