1. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
  1. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.
  1. Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
  1. Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri.
  1. Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune.
  1. Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.
  1. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 pentru stabilirea dispoziţiilor generale ale Fondului European Regional de Investiţii, ale Fondului Social European şi ale Fondului de Coeziune, precum şi pentru abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
  1. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1848/2006 din 14 decembrie 2006 privind neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlul de sprijin financiar acordat politicii agricole comune şi organizării unui sistem de informaţii în acest sector, precum şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 595/91.
  1. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.