Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București, este operator de date cu caracter personal nr. 21558.

DLAF prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate sau manual, asigurând condiţiile tehnice şi organizatorice necesare pentru securitatea acestora, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor instituției referitoare la identificarea de nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, conform prevederilor Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.

În cazurile în care există suspiciuni de fraudă, DLAF poate prelucra date cu caracter personal, în condițiile legii, inclusiv prin transmiterea acestora către organele de urmărire penală sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF.

Prelucrarea datelor se face în condiții de legitimitate, în vederea exercitării prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit DLAF, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de DLAF sunt: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, precum și anumite date financiare, date privind veniturile sau date privind activele deținute.

Conform dispozițiilor art. 12 – 15 și art. 17 – 18 din Legea nr. 677/2001, persoanele fizice sau juridice au următoarele drepturi:

▪ dreptul de informare

▪ dreptul de acces la datele prelucrate

▪ dreptul de intervenţie asupra datelor

▪ dreptul de opoziţie

▪ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

▪ dreptul de a se adresa justiției.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea către DLAF a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată şi semnată, cu indicarea adresei (inclusiv de poştă electronică) la care vor fi comunicate informațiile solicitate.