Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF este operator de date cu caracter personal nr. 21558.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca sesizarea/solicitarea să fie analizată de către DLAF.
Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern. Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Doar după primirea acordului va fi posibila completarea efectivă a formularului.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
DANU

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul (numele şi prenumele):
Cetatenia:

Adresa: (județ, localitate, sector, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)*

BI/CI/Pasaport Seria: Numărul:
CNP: eliberat de:
la data de:

Telefon: Fax:
Emailul tău: solicit acodarea unei audiențe la


Prin prezentul formular vă solicit a fi primit în audiență.
Obiectul cererii de primire în audiență:

În sprijinul celor afirmate depun în copie următoarele:
Atașează documente relevante: (max 2mb, format pdf)
Față de cele de mai sus, vă rog sa-mi aprobați acordarea unei audiențe.
Doresc să fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe următoarele coordonate de contact: